Tony_Cod.jpg (42863 bytes)

Tony with 20 pound Cod, taken off Chatham on 10/12/01